ΕΡΓΑ

Ενίσχυση υπηρεσιών, εφαρμογών & συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Το έργο

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρύτερης δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας. 

 • Ψηφιοποίηση περίπου 90.000 φακέλων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
 • Δημιουργία ψηφιακών υποδομών για απομακρυσμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ της Περιφέρειας και των πολιτών/ επιχειρήσεων

Στόχοι του έργου

Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών και των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων

Μεγιστοποίηση της διαλειτουργικότητας, της επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ της Περιφέρειας και των πολιτών/ επιχειρήσεων

Ψηφιακό Αρχείο

Θα δημιουργηθεί ένα μοντέρνο και ασφαλές ψηφιακό αρχείο, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αφορούν στις μεταφορές στην Περιφέρεια.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και στους επαγγελματίες να εκτελέσουν διάφορες διαδικασίες online, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας

Χρόνος εξυπηρέτησης

Με την ψηφιοποίηση του αρχείου, ο χρόνος εξυπηρέτησης και για τις υπηρεσίες που παρέχονται με φυσική παρουσία θα μειωθεί στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα, καθώς δεν θα απαιτείται αναζήτηση και ανάσυρση του φυσικού φακέλου.

Σκοπός

 • Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσα από την ψηφιοποίηση περίπου 90.000 φακέλων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
 • Δημιουργία ψηφιακών υποδομών για την απομακρυσμένη ηλεκτρονική συναλλαγή και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα γραφειοκρατίας και
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας, όχι μόνο της Διεύθυνσης Μεταφορών, αλλά και όλων των Διευθύνσεων στις οποίες έχουν γίνει οι υπηρεσίες ψηφιακές.

H ψηφιοποίηση του αρχείου, με ταυτόχρονη υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής που επιτρέπουν την εύκολη ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και των πολιτών και των επιχειρήσεων
&
λύσεων ψηφιακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων χωρίς φυσική παρουσία, θα επιφέρει πολύ σημαντικά οφέλη τόσο για τις υπηρεσίες της όσο και για τους πολίτες, ειδικότερα σε μία νησιωτική περιφέρεια, όπως η ΠΙΝ.

Παραδείγματα ψηφιακών υπηρεσιών

 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση ή την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας και μεταφορών.
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας και του αποτελέσματος των αιτήσεων και των αιτημάτων.
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία και εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών.
 • Ηλεκτρονική λήψη εγγράφων και πιστοποιητικών που αφορούν στις μεταφορές.

Πλεονεκτήματα

Για τον πολίτη και την επιχείρηση

Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων

Αύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης

Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία κατά 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα

Μείωση του κόστους

Πλεονεκτήματα για την Περιφέρεια

 • Μείωση του κόστους εσωτερικής παραγωγής υπηρεσιών
 • Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
 • Μείωση της εσωτερικής γραφειοκρατίας
 • Αύξηση της διαφάνειας
 • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων, αφού όλα τα έγγραφα αυτόματα αποθηκεύονται και διατηρούνται με ασφαλή τρόπο σε παράλληλες βάσεις δεδομένων
 • Βελτίωση της οργάνωσης και της τήρησης του αρχείου, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικού αριθμού εργατοωρών που απαιτούνται σήμερα για την αναζήτηση δεδομένων από το φυσικό αρχείο που διατηρεί κάθε υπηρεσία
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων και πολιτών
 • Τήρηση της εμπιστευτικότητας, όπου αυτό απαιτείται, καθώς τα έγγραφα θα διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες