Συμμετοχή της Euroaxes σε ένωση εταιρειών με την Intracom Telecom στον ανοιχτό διαγωνισμό (Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο) για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Κατασκευή δικτύου FTTH ανά την Επικράτεια»

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Κατασκευαστικές δραστηριότητες του δικτύου FTTH για περίπου 500.000 κτίρια στις πιο ελκυστικές περιοχές της Ελλάδας, εστιάζοντας στην κατασκευή του παθητικού δικτύου οπτικών ινών (PON) [δηλ., κατασκευή του δικτύου μέχρι το σημείο εισόδου στο κτίριο (BEP) / σημείο διανομής στο κτίριο (BDP)]. 

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνει επίσης τις συνδέσεις καλωδιώσεων των κτιρίων, εναέριων ή υπόγειων και τη μερική περάτωση του αντικειμένου (δηλ., όχι όλα τα περίπου 500.000 κτίρια, αλλά μόνο εκείνα που προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο), για να καλυφθούν οι δυνητικές ανάγκες του έτους 2024. 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο ξεχωριστά τμήματα:

Τμήμα1 – Καλωδιώσεις/συνενώσεις: που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

 • Εναέριες εργασίες και εγκατάσταση καλωδίων έως το BEP/BDP
 • Υπόγεια εγκατάσταση καλωδίων έως το BEP/BDP
 • Εργασίες οπτικών ινών:
 • Εγκατάσταση οπτικών στοιχείων
 • Συνένωση και δοκιμές PCP
 • Συνένωση και δοκιμές SCP
 • Συνένωση και δοκιμές SDP
 • Σύνδεση καλωδιώσεων κτιρίων
 • Περάτωση υπηρεσίας
 • Συμπεριλαμβάνονται οι καλωδιακές δραστηριότητες διασύνδεσης MAN (δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής) και σκοτεινών ινών (dark fiber)1

Τμήμα 2 – Εκσκαφές & υποδομές: που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

 • Υπόγειες εργασίες/εργασίες πολιτικού μηχανικού έως το κουτί 
 • πεζοδρομίου
 • Συμπεριλαμβάνονται οι σκαπτικές δραστηριότητες διασύνδεσης MAN 

(δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής) και σκοτεινών ινών (dark fiber)1

 • Σύνδεση καλωδιώσεων κτιρίων
 • Περάτωση υπηρεσίας

Συγκεκριμένα η εταιρία μας ανέλαβε τις κάτωθι εργασίες, στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας:

Κρήτη: 

 • 195 χλμ. εναέριο δίκτυο, 30 χλμ. υπόγειο δίκτυο

Αττική:

 • >600 χλμ. εναέριο δίκτυο

Πελοπόννησος:

 • 90 χλμ. εναέριο δίκτυο