Επιτυχής συμμετοχή και ανάθεση έργου στην ένωση εταιρειών Euroaxes- Intracom Telecom, σε ανοιχτό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε από την ΔΕΗ, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Κατασκευή δικτύου FTTH ανά την Επικράτεια»

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Κατασκευαστικές δραστηριότητες του δικτύου FTTH για περίπου 500.000 κτίρια στις πιο ελκυστικές περιοχές της Ελλάδας, εστιάζοντας στην κατασκευή του παθητικού δικτύου οπτικών ινών (PON) [δηλ., κατασκευή του δικτύου μέχρι το σημείο εισόδου στο κτίριο (BEP) / σημείο διανομής στο κτίριο (BDP)].

Εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο έργο θα απασχοληθούν μόνο από την EUROAXES περισσότερα από 110 άτομα, για δύο έτη. Η Euroaxes έτσι θα αποκομίσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, κάτι που θα της δώσει προστιθέμενη αξία στην διεκδίκηση αντίστοιχων και άλλων κατασκευαστικών έργων.

Με την ανάληψη του έργου αυτού, η Euroaxes  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών ανάπτυξης παθητικού δικτύου και κατατάσσεται πλέον στις μεγάλες εταιρείες κατασκευής Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών.

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνει επίσης, τις συνδέσεις καλωδιώσεων των κτιρίων, εναέριων ή υπόγειων και τη μερική περάτωση του αντικειμένου (δηλ., όχι όλα τα περίπου 500.000 κτίρια, αλλά μόνο εκείνα που προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο), για να καλυφθούν οι δυνητικές ανάγκες του έτους 2024.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο ξεχωριστά τμήματα:

Τμήμα 1 – Καλωδιώσεις/συνενώσεις: που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

 • Εναέριες εργασίες και εγκατάσταση καλωδίων έως το BEP/BDP
 • Υπόγεια εγκατάσταση καλωδίων έως το BEP/BDP
 • Εργασίες οπτικών ινών:
 • Εγκατάσταση οπτικών στοιχείων
 • Συνένωση και δοκιμές PCP
 • Συνένωση και δοκιμές SCP
 • Συνένωση και δοκιμές SDP
 • Σύνδεση καλωδιώσεων κτιρίων
 • Περάτωση υπηρεσίας
 • Συμπεριλαμβάνονται οι καλωδιακές δραστηριότητες διασύνδεσης MAN (δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής) και σκοτεινών ινών (dark fiber)1

Τμήμα 2 – Εκσκαφές & υποδομές: που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

 • Υπόγειες εργασίες/εργασίες πολιτικού μηχανικού έως το κουτί
 • πεζοδρομίου
 • Συμπεριλαμβάνονται οι σκαπτικές δραστηριότητες διασύνδεσης MAN

(δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής) και σκοτεινών ινών (dark fiber)1

 • Σύνδεση καλωδιώσεων κτιρίων
 • Περάτωση υπηρεσίας

Συγκεκριμένα η  Euroaxes με την Intracom Telecom, ανέλαβαν τις κάτωθι εργασίες, στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας:

Κρήτη:

 • 195 χλμ. εναέριο δίκτυο, 30 χλμ. υπόγειο δίκτυο

Αττική:

 • >600 χλμ. εναέριο δίκτυο

Πελοπόννησος:

 • 90 χλμ. εναέριο δίκτυο