Έργο “Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”

Η Διεύθυνση Consulting του Ομίλου, συμμετέχει στο έργο “Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”.

Πληροφορίες μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Αναθέτουσα Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.» (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) και δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»

Διενεργούσα Αρχή: ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Διάρκεια του έργου: Σαράντα οκτώ (48) μήνες.

Αντικείμενο του έργου: Η δημιουργία και λειτουργία ενός “Μηχανισμού” για την παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις των περιοχών ΔΑΜ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της βιωσιμότητάς τους. Ο «Μηχανισμός» θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει οριζόντιες και εξειδικευμένες και εξατομικευμένες σε κάθε μία ενδιαφερόμενη επιχείρηση, υπό τον όρο αυτές να είναι εγκατεστημένες ή/και να λειτουργούν στις επιλέξιμες περιοχές ΔΑΜ (της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου).

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι κατ’ ελάχιστον χίλιες (1.000) επιχειρήσεις που θα λάβουν τις εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δυνητικά το σύνολο των επιχειρήσεων των περιοχών παρέμβασης του ΔΑΜ, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, τους συνεργατικούς χώρους και την υποστήριξη του μηχανισμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑΜ) 2021-2027, και το ΠΔΕ. Το Πρόγραμμα ΔΑΜ 21-27, έχει συνολικό π/υ 1,63 δις ευρώ και υπηρετεί το διακριτό ειδικό στόχο για τη δίκαιη μετάβαση, παρέχοντας στήριξη σε εκείνες τις περιοχές και τους ανθρώπους που πλήττονται από τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης, προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050.